MEX เครื่องทำน้ำอุ่น 3700 วัตต์ CODE 3C (CA) ขาว-แดง


* สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสดงผล

* กรุณาเลือก สี และขนาดของสินค้า

* จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ตัว


เงื่อนไขการให้บริการ

* ราคาสินค้าที่แสดงเป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามพื้นที่การจัดส่งปลายทางที่ท่านเลือก โดยค่าขนส่งจะคำนวณตามพื้นที่และจะแสดงเมื่อท่าน Checkout

* หากขึ้นสินค้าไม่มีใน stock สามารถเลือก “ขอใบเสนอราคา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรณีขอใบเสนอราคา วันจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามการนัดหมายกับท่าน


• เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิด 3,700 วัตต์.

• หม้อต้มน้ำทองแดงขนำดใหญ่,เนื้อหนำ 0.7 มม.

• ใช้ HALL SENSOR ที่ตรวจจับกำรไหลเวียนของน้ำ

ได้ละเอียด แม่นยำ และทำงำนที่แรงดันน้ำต่ำกว่ำ.

• ด้วยระบบ THERMISTER ที่สำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติ

ของอุณหภูมิของน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นยำ.

• ระบบ ELCB

ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภำยใน 0.1 วินำที.

• ฝักบัวโครเมียมปรับสำยน้ำได้ 3 ระดับสำยสเตนเลส สตีล

พร้อมรำวสไลด์และถำดวำงสบู่.

• ปรับระดับควำมร้อนได้.

• มีวำวล์น้ำเข้ำ ปรับควำมแรงของน้ำได้.


• เครื่องทำน้ำอุ่น ชนิด 3,700 วัตต์.

• หม้อต้มน้ำทองแดงขนำดใหญ่,เนื้อหนำ 0.7 มม.

• ใช้ HALL SENSOR ที่ตรวจจับกำรไหลเวียนของน้ำ

ได้ละเอียด แม่นยำ และทำงำนที่แรงดันน้ำต่ำกว่ำ.

• ด้วยระบบ THERMISTER ที่สำมำรถตรวจจับควำมผิดปกติ

ของอุณหภูมิของน้ำได้อย่ำงรวดเร็ว แม่นยำ.

• ระบบ ELCB

ที่ตัดไฟเมื่อไฟรั่วเพียง 15 มิลลิแอมป์ ภำยใน 0.1 วินำที.

• ฝักบัวโครเมียมปรับสำยน้ำได้ 3 ระดับสำยสเตนเลส สตีล

พร้อมรำวสไลด์และถำดวำงสบู่.

• ปรับระดับควำมร้อนได้.

• มีวำวล์น้ำเข้ำ ปรับควำมแรงของน้ำได้.